Feminismen måste gå längre

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Miljöpartiet vill

 • att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen och pensionen,
 • att män tar ut fler föräldradagar,
 • att mäns våld mot kvinnor ska upphöra,
 • motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt
 • fortsätta att föra en feministisk utrikespolitik för klimat, bistånd och fred.

”Vi kan aldrig acceptera att tjejer begränsas i sin vardag”

Samtycke vid sex

Är det inte frivilligt, så är det inte lagligt. Miljöpartiet drev frågan om att sexbrottslagtiftningen ska utgå från samtycke i tio år, sommaren 2018 blev samtyckeslagen äntligen verklighet! Det innebär att man nu kan dömas för övergrepp i fler situationer än tidigare.

Samtycke i fokus i skolan

Vi vill att alla elever ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus. Undervisningen ska inte vara könsstereotyp. Alla delar av rättsväsendet behöver också utbildas om den nya lagen och om mäns våld mot kvinnor.

Halva makten

Fler kvinnor på höga poster är bra för demokratin. Besluten som tas på de högsta positionerna i näringslivet har inflytande på hela arbetslivet. Nu ges män tolkningsföreträde och det påverkar jämställdheten i samhället. Diskriminering sker idag. Mediokra män väljs framför mer kompetenta kvinnor. Vi vill lagstifta om kvotering av kvinnor till styrelser i börsbolag och statliga bolag.

Hela lönen

Kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade yrken. Även inom ett och samma yrke har kvinnor lägre lön. Vi vill att offentliga arbetsgivare går före och inför jämställda löner och rätt till heltid. Vi vill också att statliga Medlingsinstitutet får ett tydligt uppdrag att verka för jämställdhet.

Hela pensionen

Kvinnor har generellt sett lägre pensioner än män. Det är en följd av en ojämställd arbetsmarknad. Fyra av fem med garantipension är kvinnor som haft liten eller ingen arbetsinkomst. Idag är garantipensionen alldeles för låg, vi vill höja den för de som har det tuffast.

Ett jämställt föräldraskap

Idag tar män ut mycket mindre föräldraledighet än kvinnor. Det är ett problem för jämställdheten och barns relation till alla sina föräldrar. Vi vill öronmärka dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt inklusive överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Att föräldradagarna tas ut mer jämställt är den enskilt viktigaste åtgärden för lika lön oavsett kön, och för att komma till bukt med det obetalda hem- och omsorgsarbete kvinnor ofta gör idag.

Motverka mäns våld mot kvinnor

Mer måste göras för att förebygga våld. Arbetet mot destruktiva maskulinitetsnormer måste stärkas och alla relevanta yrkesgrupper måste få kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Arbetet mot detta har stärkts av den feministiska rödgröna regeringen, bland annat genom åtgärder för att förebygga våld, upptäcka och lagföra förövare och ge stöd till brottsoffren.

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Alla har rätt att välja sin partner och hur man vill leva sitt liv utan hot och våld från familj eller släktingar. Vi vill skärpa straffen för brott med hedersmotiv. Barn ska inte kunna vara gifta i Sverige. Vi vill också göra det lättare för barn som blivit bortgifta utomlands att komma hem.

Förbud mot sexistisk reklam

Vi vill ha ett samhälle utan sexistisk reklam. Sexualiseringen av kvinnor i det offentliga rummet är ett problem. Att unga tjejer möts av sjuka skönhetsideal riskerar öka problemen med psykisk ohälsa. En lagstiftning mot sexistisk reklam behövs.

Feministisk utrikespolitik

Kvinnor i utsatta länder drabbas särskilt hårt av klimatförändringar och konflikter. Vår feministiska utrikespolitik för fred och global rättvisa har stora satsningar på klimat och bistånd som bidrar till att förbättra livet för miljoner kvinnor. När USA drar in stödet för kvinnors rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp mobiliserar Sverige för #shedecides.

Stärkt aborträtt

Sedan 2007 är det tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige under samma förutsättningar som finns för svenska kvinnor. Många förhindras dock av höga sjukvårdskostnader. För att möjliggöra en verklig tillgång till abort vill vi öppna upp för subventionerad abort för utländska kvinnor i Sverige.

Miljöpartiet regerar

I regering har Miljöpartiet:

 • Drivit igenom en samtyckeslag.
 • Höjt budgeten för klimat och bistånd som gynnar kvinnor i fattiga länder.
 • Stärkt stödet till kvinnojourer som hjälper kvinnor som drabbats av våld.
 • Gjort föräldraförsäkringen mer jämställd genom att reservera en tredje månad i föräldrapenningen åt vardera föräldern.
 • Infört en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.
 • Sett till att konsekvenser för jämställdheten synliggjorts redan vid utformningen av statsbudgeten.
 • Satsat så att de mest utsatta pensionärerna, som ofta är kvinnor, får mer pengar i plånboken.

Engagera dig för feminism!

Gillar du vår politik och funderar på att göra något mer än att rösta grönt?

 

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Jämställdhet