Motioner till kommunfullmäktige

Lyssna

Här hittar du motioner som Miljöpartiet har lagt till Linköpings kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022.

Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor

2019-10-16

Trafiksituationen runt Linköpings skolor är ofta problematisk på morgnarna, vilket många barn, föräldrar och skolpersonal vittnar om. En undersökning som försäkringsbolaget IF har gjort visar att allt fler föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan. 4 av 10 föräldrar anser att deras barn inte har en tillräckligt säker väg för att gå till skolan själva och pekar ut andra bilkörande föräldrar som den värsta risken mot barnens säkerhet. Den ökade biltrafiken leder också till att allt fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn, eftersom de tycker att det är farligt för barnen att gå till skolan när det är så mycket trafik där.

För att förändra den här situationen måste alternativen, att gå eller cykla till skolan, upplevas som tillräckligt trygga och attraktiva i jämförelse med att åka bil. Fördelen med gång och cykling är många. Barn som går eller cyklar till skolan får vardagsmotion och kommer fram piggare. De lär sig att röra sig i trafiken och får med sig en mer flexibel syn på hur de kan resa när de blir äldre, vilket skapar en grund för framtida vardaglig fysisk aktivitet. Forskningen är tydlig i att barn som cyklar eller går till skolan presterar bättre. Miljön runt skolorna blir dessutom tryggare, luften bättre och koldioxidutsläppen minskar när biltrafiken minskar. I förlängningen påverkar också barnen sina föräldrars resvanor att bli mer hållbara.

Alla bor inte på gång- eller cykelavstånd från sina skolor. Därför kan det vara lämpligt att införa bilfria zoner i runt skolorna, men anlägga tydliga angöringsplatser bortom dessa, så att föräldrar som måste skjutsa med bil kan stanna till där och gå med sina barn den sista biten.

Kommunen har stora möjligheter att på olika sätt gynna gång och cykel runt skolorna och aktivt styra över valet av färdmedel dit. Det gäller både med hjälp av faktiska ändringar i den fysiska miljön och genom beteendepåverkan. Här har kommunen flera verktyg man kan använda sig av och stora möjligheter att påverka situationen i rätt riktning.

Miljöpartiet föreslår:

• Att kommunen systematiskt inventerar gång- och cykelvägarna och trafikmiljön runt skolorna.
• Att infrastrukturen förbättras i en sådan omfattning att det är tryggt att låta barnen gå eller cykla.
• Att vi inför bilfria zoner runt skolorna med angöringsplatser för bil på lämpligt avstånd, så att barnen kan gå den sista biten.
• Att varje detaljplan och bygglov för skolor tydligt belyser trafiksituationen för gående och cyklande barn.
• Att Linköpings cykelplan kompletteras med en skolcykelplan som blir bindande för detaljplanerna.
• Att en cykelparkeringsnorm antas som garanterar att minst 70 procent av eleverna kan parkera sin cykel på skolan på ett säkert och lättillgängligt sätt.
• Att trafik och resvanor integreras i skolarbetet, inklusive att öva cykling i skolan så att barnen lär sig cykla på ett säkert sätt.
• Att samtliga skolor får i uppdrag att årligen arbeta med mobility management samt genomföra kontinuerliga föräldradialoger där gång- och cykelfrämjande åtgärder lyfts.

Rebecka Hovenberg, Take Aanstoot, Petter Mattsson

Främja företagandet i Skäggetorp

2019-06-13

Att verka som företagare i ett område som klassats som extra utsatt av polisen är på många sätt en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt då till exempel försäkringar riskerar att vara mycket dyrare än på andra ställen på grund av områdets uppfattade otrygghet.
Samtidigt är Skäggatorp till befolkningen sett den största stadsdelen vi har i Linköping. Att bygga upp ett företag i ett område med dåligt rykte är i sig en stor utmaning som endast ett fåtal är redo att ta sig an. Men just den gruppen av stigfinnare och initiativtagare är det som Linköping och Skäggetorp behöver!
Ett område med hög arbetslöshet behöver nya jobb, nya egenföretagare och ett lokalt engagemang av aktörer med en anknytning till området samt ett bra och stabilt företagsklimat. Om man som är aktör villig att ta den risken och det ansvaret  så bör kommunen också möta upp för att underlätta resan som står framför dem.

Miljöpartiet de gröna yrkar därför att:
- Linköpings kommun tar initiativ till att starta en företagsinkubator i Skäggetorp.
- Att Linköpings kommun kartlägger och följer upp företagen i Skäggetorp  med särskilda undersökningar för att  följa trender och uppfattningar om det lokala företagsklimatet.
- Att kommunen verkar för att företag ska vilja etablera sig i våra utsatta områden, t.ex. Skäggetorp.

Maria Moraes

 

Modernisera halkbekämpning och snöröjning

2019-04-17

Halka är ett samhällsproblem i nordliga länder som Sverige, men oftast innebär inte vintern att marken är ständigt täckt av snö eller is. Tvärtom så tenderar Linköping att vara snö- och isfritt den största delen av den tid vi kallar vinter. Däremot så är våra trottoarer och gångbanor, samt en stor del av våra cykelvägar täckta av ett grovt, vasst grus som gör ont i fötterna, gör trottoarerna svårforcerade för de med nedsatt rörelseförmåga och så kallat ”rullgrus” orsakar halkolyckor både för gående och cyklister.
När det väl är snö och halka ute och vi förflyttar oss utanför de centrala delarna av staden så fungerar snöröjningen olika på våra trottoarer. Ansvaret för snöröjning där ligger på fastighetsägarna, vilket leder till en väldigt ojämn standard. En del skottar och halkbekämpar exemplariskt medan andra helt låter bli att göra något. En del kan säkert vara äldre som bor hemma med hemtjänst och inte har möjlighet att snöröja. Att låta snöröjningen av trottoarer vara ett ansvar för den enskilde medan snöröjningen av gator sköts av samhället är en ojämlik ordning som inte hör vår tid till. Andra kommuner har i överenskommelse med fastighetsägarna tagit över ansvaret för snöröjning av trottoarerna. Det borde Linköping också göra.
En tredje aspekt på snöröjning och halkbekämpning är att många av de snödagar vi har haft denna vinter så har temperaturen pendlat kring noll grader. Det gör att den snö som gick bra att gå på ena dagen smälter på ytan för att sedan frysa till och bli farligt hal och en akut risk för de gående. Det är sällan jag har noterat några försök till halkbekämpning av kommunens entreprenörer på trottoarer eller cykelbanor dagar när det inte är någon nederbörd.
Det finns alternativ och exempel på hur en modern halkbekämpning kan gå till. Vi sopsaltar idag 10 mil cykelväg. Det är utmärkt och vi borde övergå till att använda sopsaltning eller någon motsvarande metod på samtliga cykelvägar och trottoarer. Det finns dessutom forskning på andra kemikalier än salt som kan användas och som är effektivare. Kanske kan de också ha en mindre miljöpåverkan?

Miljöpartiet yrkar att:
- Linköpings kommun ska ta över ansvaret för snöröjning av trottoarer från fastighetsägarna.
- Sopsaltning, eller likvärdiga alternativ, ska användas på samtliga cykelvägar och trottoarer.
- Halkbekämpning på cykelvägar och trottoarer ska göras när det finns behov av det.

Gunnar Gustafsson

 

Utöka den områdesbaserade socialtjänsten

2019-03-21

Socialtjänsten i Linköpings kommun står som i många andra delar av landet inför stora utmaningar som kräver innovativa och modiga lösningar. Socialsekreterares tid för mänskliga möten minskar, och arbetet är tungt eftersom många utredningar handlar om omfattande behov och brister som funnits under flera år. Samtidigt upplever vi att det i politiken finns en samsyn om att främja tidiga insatser.
I Linköping har vi under tidigare mandatperiod med framgång prövat en modell med områdesbaserad socialtjänst. Detta ser vi redan nu positiva resultat av då det ökat samverkan mellan kommunala och regionala instanser i området samt ökat möjligheten att just sätta in tidiga insatser innan orosanmälan görs. Möjligheten att komma in innan det har gått för långt underlättar arbetet för både socialsekreterare och de andra i barnets/familjens närhet. Personalen vittnar också om att arbetet är meningsfullt genom det utökade samarbetet med aktörer och invånare i området. Dock finns fortfarande ett stort behov av mer förebyggande arbete.
Miljöpartiet ser vikten av att vi som kommun utformar den kommunala verksamheten utifrån brukarens behov och med brukaren i centrum. Vi tror också på kommunen som en hållbar arbetsgivare som främjar innovation och nytänkande samt tidiga insatser för att hjälpa barn i utsatthet. Vi ser att en fortsatt utökning av den områdesbaserade socialtjänsten till fler geografiska områden tydligt är att öka insatserna för barn som utsätts för eller risker att utsättas för försummelse, våld eller övergrepp.Vi anser att den områdesbaserade socialtjänsten bör utökas successivt för att etableras i alla bostadsområden, med högst prioritering i våra mest utsatta områden. Vi ser därmed också ett behov av att undersöka behoven och möjligheterna för en tillgängligare socialtjänst utanför Linköpings tätort.

Miljöpartiet i Linköping yrkar:
- att kommunen utökar den områdesbaserade socialtjänsten till ytterligare minst två nya områden under mandatperioden.
- att kommunen utökar resurserna för den områdesbaserade socialtjänsten så att det förebyggande arbetet och samverkan med andra aktörer i bostadsområdena ökar.

Maria Moraes
Birgitta Rydhagen

 

Sluta subventionera Linköpings flygplats

2019-03-06

Flygets klimatpåverkan är stor. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 motsvarar utsläppen för hela personbilstrafiken i Sverige. Utsläppen är cirka 1,1 ton per person och år, vilket motsvarar den totala koldioxidbudgeten per person om vi ska ha en möjlighet att nå 2 graders målet. Det är tydligt att flygandet måste minska.
Linköpings kommun har ett pågående avtal med SAAB om samverkan kring Linköping City Airport, där Saab AB ”tillhandahåller flygplatstjänster” mot ersättning från kommunen. Det handlar om 112 miljoner kr för perioden 2018-2021 som istället hade kunnat läggas på trygghet, skola, omsorg eller nödvändiga klimatsatsningar. Dessutom innebär det att skattemedel används till en direkt miljöskadlig verksamhet som krockar med klimatmålet att bli CO2-neutrala till 2025.
Flygbiljetterna måste spegla den verkliga kostnaden och om inte flygresenärerna är beredda att betala vad det kostar att flyga kan man konstatera att det inte finns något underlag för en flygplats i Linköping.
2021 löper avtalet med SAAB ut. Senast då anser Miljöpartiet att avtalet ska förhandlas om och subventionerna till flygplatsen upphöra. Tiden är förbi när skattemedel kan gå till subventioner av fossila bränslen. Om vi menar allvar med orden att Linköpings kommun ska bli CO2-neutrala till 2025 måste subventionerna upphöra.

Miljöpartiet föreslår att:
Linköpings kommun slutar subventionerna Linköpings flygplats med skattemedel senast i samband med att avtalet med SAAB förhandlas om.

Rebecka Hovenberg

 

Inför möjlighet till sociala måltider för äldre

2019-02-14

Den psykiska ohälsan hos äldre ökar. Forskning pekar på oönskad ensamhet som en bidragande faktor. Här kan kommunen ta krafttag för att lyfta de äldres behov och bryta den negativa trenden. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.
Att som äldre kunna välja att några dagar i veckan få avnjuta en god lunch tillsammans med andra och att få komma ut ifrån sin lägenhet kan vara viktigt för att bryta ensamheten. Detta gäller både äldre som i övrigt sköter sig själva, och den som har boservice eller hemtjänst.
Miljöpartiet föreslår en satsning på att erbjuda äldre lunch i befintlig kommunal verksamhet som servicehus och äldreboenden. För att underlätta restaurangbesöken kan ledsagning erbjudas. För dem som hellre äter hemma kan så kallade måltidsvänner prövas. För att nå ut till dem som inte har behov av boservice eller hemtjänst kan uppsökande verksamhet i samverkan med föreningar krävas.
Ökade möjligheter att äta tillsammans i hemmet eller på restaurang skulle också kunna utvecklas i samverkan med det lokala näringslivet och föreningar genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) eller upphandling där lunchen kan serveras på restauranger som drivs av sociala företag eller ideella föreningar.

Miljöpartiet de gröna i Linköping yrkar:
att kommunen ska erbjuda alla som har rätt till matlåda att regelbundet varje vecka kunna äta lunch utanför sitt boende eller tillsammans med en måltidsvän.
att kommunen erbjuder möjlighet till sociala måltider för äldre utan biståndsbehov.

Maria Moraes   
Birgitta Rydhagen

 

Upprätta en kommunal koldioxidbudget

2019-02-11

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal i Paris som rekordsnabbt ratificerades och som i princip alla världens länder ställer sig bakom. Parisavtalet anger att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, vilket enligt forskningen är absolut nödvändigt för att inte konsekvenserna av den globala uppvärmningen ska bli oöverstigliga. Det innebär att de globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade.
Ska detta gå måste alla bidra. Linköpings kommun har sedan 2010 målet att vi ska vara koldioxidneutrala till 2025. Det är ett ambitiöst mål och 2025 närmar sig med stormsteg. Viktiga beslut har fattats kring tex produktion av förnybar energi som motsvarar Linköpingsbornas förbrukning, men om Linköping verkligen ska bidra till 2-gradersmålet, måste även utsläppen minska snabbt.
Flera kommuner i Sverige, tex Uppsala, Järfälla och Västerås, har i samarbete med Uppsala universitet tagit fram kommunala koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive kommun konkret måste göra för att bidra till 2-gradersmålet. En koldioxidbudget omfattar hela kommunens geografiska yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för kommunen att arbeta med och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat.
En koldioxidbudget skulle på ett bra sätt komplettera och konkretisera Linköpings kommuns mål att bli koldioxidneutralt till 2025, men även visa vägen efter det årtalet. För bästa resultat bör koldioxidbudgeten föras in i befintliga styrdokument.

Miljöpartiet yrkar att
- En kommunal koldioxidbudget upprättas
- Att den kommunala koldioxidbudgeten blir en del av det kommande energi- och klimatprogrammet.

Rebecka Hovenberg

 

Likvärdig rätt till skolskjuts

2019-01-22

Kommunen har enligt skollagen skyldighet att ordna skolskjuts för elever till sin placeringsskola/skolskjutsskola i grundskolan och ersätta elevens resekostnader för elevresor över 6 km till gymnasieskolan.
Förutom den lagstadgade skolskjutsen till skolskjutsskolan erbjuder Linköpings kommun årskort för Östgötatrafiken till elever som valt en annan högstadieskola än sin skolskjutsskola. Ifall det saknas kollektivtrafik erbjuds däremot inget alternativ. Det innebär i praktiken att elever behandlas olika, och elever på landsbygden drabbas eftersom de antingen måste välja sin skolskjutsskola eller ordna skjuts på egen hand.
Miljöpartiet anser att alla elever i grundskolan ska erbjudas skolskjuts till den skola de har valt, även om det inte finns ordinarie kollektivtrafik där de bor. Det gäller i synnerhet elever som bor där det inte finns en trygg cykelväg. Det är en förutsättning för att det aktiva skolval som kommunen stimulerar genom olika profileringar och spetsutbildningar ska gälla även elever på landsbygden. Vi anser att även gymnasieelever på landsbygden i största möjliga mån ska erbjudas plats i skolbussar, för att inte vara beroende av föräldrarnas arbetstider och möjlighet att skjutsa. Alla delar av Linköpings kommun ska vara attraktiva och möjliga för familjer med tonårsbarn att bo i.

Miljöpartiet yrkar att:
- Alla grundskoleelever som är berättigade till skolskjuts utifrån kommunens reglemente enligt bedömning av avstånd och väg ska erbjudas skolskjuts, oavsett om de aktivt valt en annan skola än sin skolskjutsskola.
- Gymnasieelever inom kommunen i största möjliga mån erbjuds resa med kommunens skolskjutsar ifall det saknas kollektivtrafik där de bor.

Birgitta Rydhagen  
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

 

Rusta upp Ryds motionscentrum

2019-01-22

Allt fler människor väljer att idrotta själva på den tid de själva väljer. Det har ökat behovet av spontanidrottsytor. I Linköping har vi rustat upp Vidingsjö Motionscentrum och det har vuxit enormt i popularitet sedan dess. Det är även många medborgare som hör av sig om önskemål för andra motionsområden.
Ryd är ett område där alla möjligheter för att skapa mötesplatser som främjar integration finns. I området finns allt från villor till studentlägenheter och hyresrätter från miljonprogrammet. En viktig del i integrationsarbetet är just att uppmuntra till naturliga möten och mötesplatser i vardagen för olika typer av människor. Därför ser vi att en satsning i Ryd inte bara är en satsning för folkhälsan och spontanidrotten utan också för ett levande integrationsarbete.
Ryds Motionscentrum har varit en populär plats men delar har tyvärr förfallit och då framför allt lokalen. Området fyller inte längre de behov och önskemål som finns hos medborgarna. Vi ser att det är hög tid att ta tag i en upprustning av Ryds Motionscentrum. Lokalen behöver renoveras, alternativt byggas en ny. Utegym och hinderbana behöver ses över. Flera idrotter behöver få utrymme att utvecklas på området. Ökad belysning och liknande trygghetsskapande åtgärder bör genomföras med en medvetenhet kring jämställdhet och barns utveckling.
Mycket har hänt sedan Ryds Motionscentrum uppfördes och behoven och önskemålen hos invånarna ser annorlunda ut idag. Därför behöver upprustningen ske i samklang med den tid vi lever i och i tydlig dialog med de som tränar vid Ryds Motionscentrum samt de boende i området. Alla ska kunna känna sig trygga i Rydskogen och i Ryds motionscentrum.

Vi i Miljöpartiet yrkar att:
- Ryds motionscentrum rustas upp för att bli en naturlig mötesplats för Linköpingsbor med olika intressen.
- Inkluderande insatser för ökad trygghet i Rydskogen och vid Ryds Motionscentrum genomförs med ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv samt tillsammans med de som tränar i området, boende och civilsamhället.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth
Björn Immerstrand

 

Nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården

2018-12-18

Larmrapporterna om ungas psykiska ohälsa duggar tätt. Det är lång kö till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och många upplever att de faller mellan stolarna.
Miljöpartiet vill minska den psykiska ohälsan hos medborgarna i Linköping, inte  minst bland barn och unga. Det är viktigt att politiken och kommunens verksamhet på ett tydlig sätt ständigt förbättrar och utvecklar sin verksamhet med barnets bästa i fokus. Ett viktigt steg i att minska ungas psykiska ohälsa och öka tidiga insatser är att stärka elevhälsan och samverkan mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården.
En utmaning är att elevhälsoteamen är sårbara eftersom vikarier saknas när en skolpsykolog eller skolkurator är frånvarande. Den enskilda skolan står då tillfälligt utan resurser för de elever som behöver hjälp. Det krävs en mer sammanhållen elevhälsa inom kommunen som kan täcka upp tillfälliga vakanser på enskilda skolor.
Ett annat dilemma i dag är att elevhälsan i skolorna bedrivs av kommunen och därför inte har naturlig koppling till regionens hälso- och sjukvård. Det finns liten eller ingen direktkontakt mellan instanserna. De unga och deras föräldrar vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp när inte skolan kan visa vägen.
En närmare kontakt mellan elevhälsan och sjukvården skulle göra att många fler unga kan fångas upp och får rätt insatser så snart som möjligt, innan de blir allvarligt sjuka. Man skulle också kunna se över möjligheterna att dela journalsystem eller med medgivande kunna läsa tidigare journaler så elevhälsan på ett tydligt sätt kan följa upp det arbete som har gjorts av BVC. Detta är extra viktigt ur ett barnperspektiv där vi måste bejaka barnens bästa och bygga upp rutiner som på ett tydligt sätt skyddar barn i utsatthet samt ökar möjligheten för tidiga insatser.

Miljöpartiet yrkar att:
- Linköpings kommun säkerställer att tillfälliga vakanser inom elevhälsoteamen på skolorna täcks upp.
- Linköpings kommun i samråd med Region Östergötland utreder möjligheterna för ett nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth    
Maria Moraes
 

Barnrättsstrateg för våra barns rätt

2018-12-04

Mot bakgrund av att Barnkonventionen blir lag i Sverige den 1 januari 2020 behöver vi som kommun börja arbeta för att säkra att vi följer lagen. Vi behöver gå igenom samtliga processer ur barns och ungas perspektiv och se vad vi behöver göra för att bevaka barns rättigheter inom alla samhällsområden. Barn och unga ska känna sig delaktiga och kunna påverka utvecklingen av samhället på de områden som berör dem.
Vi i Miljöpartiet vill vara en röst för de som inte har någon, samt alltid verka i solidaritet med kommande generation. Detta kan vi bland annat göra genom att på ett tydligt sätt bejaka barnens intresse i alla beslut. Flera regioner och kommuner har redan inrättat en barnrättsstrateg eller ett barnrättsombud. Arbetsuppgifterna består ofta av tre områden - nedan med exempel på konkreta arbetsuppgifter:

Uppföljning och utvärdering
• Kommentera officiella beslut och dokument utifrån ett människo- och barnrättsperspektiv.
• Bidra med indikatorer och utvärderingar utifrån barnperspektivet.

Kompetensutveckling och kunskapsspridning
• Fungera som knutpunkt för alla frågor som rör mänskliga rättigheter och barns rättigheter i regionen.
• Representera kommunen i nätverk på olika samhällsnivåer som rör barns rättigheter.
• Möjliggöra utbildning och utveckling av barns rättigheter för anställda, förtroendevalda och samarbetspartners.

Riktlinjer och verksamhetsstöd
• Utforma dokument och riktlinjer som utgår från ett barnrättsperspektiv och som förankras i det dagliga, praktiska arbetet.
Funktionen kan också få uppdrag och ansvar för frågor som kommunen anser som viktiga, men där angreppssättet behöver vara tematiskt och gå över flera förvaltningar - exempelvis hedersrelaterat våld och barnperspektivet avseende hållbar utveckling.

Vilka exakta uppgifter som en barnrättsstrateg i Linköping ska ha är naturligtvis beroende av var vi ser att funktionen kan göra störst nytta. Tanken är inte att ersätta det arbete som redan bedrivs på förvaltningarna relaterat till barns rätt, utan att förstärka och bidra till att Linköping blir en bättre kommun för våra barn att leva i.

Miljöpartiet yrkar att:
• Linköpings kommun tillsätter en barnrättsstrateg.
• Tjänstebeskrivningen utformas utifrån motionens intentioner.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth                                       
Maria Moraes
Björn Immerstrand

 

Erbjud plats på fritidshem för alla 6-9-åringar oavsett föräldrarnas sysselsättning

2018-12-18

Elever vars föräldrar arbetar eller studerar erbjuds plats i fritidsverksamhet från 6 års ålder. Fritidshemmet har fått ett allt tydligare uppdrag som pedagogiskt komplement till skolan. Personalen har pedagogisk utbildning och ett uppdrag som särskilt fokuserar på barnens sociala och kreativa utveckling. 84 procent av elever i åldern 6-9 år går på fritids, i Linköping och i riket (2017), en andel som har ökat med 30 procent under 10 års tid.
Olika granskningar visar att andelen barn som går på fritidshem skiljer sig åt mellan olika grupper. Barn till föräldrar med svensk härkomst, höga inkomster och högre utbildning deltar i större grad i fritids, samtidigt som barn till föräldrar med utländsk härkomst, lägre inkomster och lägre utbildning har minst lika stort behov av tillgång till den pedagogiska verksamheten. Risken är att regelverket förstärker sårbarhet och utanförskap i just de familjer där riskerna är störst.
Barn till föräldrar som saknar sysselsättning har ett särskilt behov av att bli delaktiga i samhället. De har sämre tillgång till andra fritidsaktiviteter, och normalisering av hemmasittande är en stor risk. Många av deras kamrater är på fritids, och för 6-9-åringar är det svårt att delta på egen hand i olika föreningsaktiviteter eller liknande. Därför bör alla barn i åldrarna 6-9 år (förskoleklass- årskurs 3) erbjudas plats i fritidshemmets verksamhet oavsett föräldrars sysselsättning.
Skollagen erbjuder en sådan möjlighet på individuell basis genom formuleringarna ”om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation” samt ”om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning”. Miljöpartiet anser att den individuella prövningen innebär ett onödigt hinder för barn som i många fall har eget behov.

Miljöpartiet yrkar att:
- Alla barn i åldrarna 6-9 år (förskoleklass-årskurs 3) erbjuds plats på fritidshem oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Birgitta Rydhagen   
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

 

Rörelse och idrott på raster och fritidstid

2018-12-04

Linköpings kommun har tagit fram ett idrottspolitiskt program, Aktiv hela livet. Under arbetet med programmet visade det sig att barn och unga rör på sig alldeles för lite för att kunna upprätthålla en god hälsa och kunna orka med skoldagen. Majoriteten av barnen rörde sig sammantaget mindre än en timme per dag (raster, förflyttning till och från skolan och fritidsaktiviteter inräknat) och ju äldre barnen var desto mindre rörde de på sig. Forskningen visar att om barn och unga rörde på sig minst en timme om dagen skulle de både må bättre och förbättra sina skolresultat.
I Linköping finns det många föreningar som visat intresse för att hålla i idrott och rörelse under raster och fritidstid. Föreningarna samordnas av Linköpings Idrottsförbund och Östergötlands Idrottsförbund, vilka båda har som mål att få fler barn och unga att röra på sig. Det är många som vill engagera sig i att alla barn och unga ska finna rörelseglädje och kunna orka med sin skoldag. Fördelen med att engagera föreningslivet är att barn och unga får möjligheten att prova på många olika idrotter och kan hitta en idrott de gillar och på det sättet även hitta en fritidssysselsättning.
Det har pågått en hel del rörelseprojekt runt om i Östergötland, även i Linköping, med lyckat resultat. Det råder således ingen tvekan om att rörelse är gynnsamt för måendet och för att lyckas i skolan. Det är dags att se framåt och låta alla barn få samma möjligheter.
För att se till att nå så många barn som möjligt och minska utanförskap borde det vara tillåtet för de barn vars föräldrar är daglediga att vara med vid föreningarnas verksamhet på fritidstid.

Miljöpartiet yrkar att:
- Barn- och ungdomsnämnden i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings Idrottsförbund och Östergötlands Idrottsförbund bygger upp ett långsiktigt arbete för att locka alla barn och unga till rörelseglädje under raster och fritidstid.
- Barn med daglediga föräldrar tillåts delta i föreningarnas verksamhet.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth
Björn Immerstrand

 

Inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd

2018-11-01

Linköpings kommun har sedan 2010 arbetat för målet att vara koldioxidneutrala år 2025. Beslutet fattades i stor enighet, och flera insatser har gjorts för att minska energiförbrukning och växla över till förnybara energikällor. Det råder fortfarande osäkerhet vilka insatser som krävs och som är mest effektiva för att uppnå målet. För att åstadkomma verklig förändring i kommunens klimatarbete skulle det vara en fördel med ett oberoende klimatpolitiskt expertråd med uppdrag att utvärdera effekter av beslutade och föreslagna åtgärder och styrmedel i kommunens klimatarbete. Rådet kan också sammanställa relevant kunskap och föreslå prioriteringar mellan tänkbara åtgärder för minskad klimatpåverkan och anpassning till förändrat klimat.
Rådet bör vara fristående från politiska företrädare, och ha en bred och tvärvetenskaplig kompetens som består av forskare och andra experter, förslagsvis från Linköpings universitet och SMHI. Det lokala rådet kan utformas med det nationella klimatpolitiska rådet som Miljömålsberedningen inrättat som förebild. Ett sådant lokalt och oberoende råd har också inrättats i Lunds kommun.

Miljöpartiet yrkar att:
- Linköpings kommun inrättar ett oberoende klimatpolitiskt råd.
- I rådet inkluderas experter från Linköpings universitet och SMHI.

Rebecka Hovenberg
Birgitta Rydhagen

 

Erbjud fortsatt daglig verksamhet för personer över 65 år

2018-11-01

Personer med LSS-beslut om daglig verksamhet har ofta en stor del av sitt sociala och aktiva liv i den dagliga verksamheten. Det upplevs därför ofta som en stor förlust när de uppnår pensionsålder och inte längre är berättigade till daglig verksamhet. Det handlar om personer som har begränsade möjligheter att på egen hand engagera sig i aktiviteter för pensionärer. Det handlar också om personer som har ett behov av rutiner och kontinuitet. De har ofta också en begränsad ekonomisk möjlighet att delta i aktiviteter med deltagaravgifter och liknande. Detta är också i linje med en höjd pensionsålder och erbjudande om fortsatt arbete efter uppnådd pensionsålder på den öppna arbetsmarknaden. 
Därför bör kommunen erbjuda dagliga aktiviteter för personer med LSS-beslut om daglig verksamhet när de når pensionsåldern. Innehåll och omfattning kan anpassas efter deltagarnas behov, men det bör finnas ett regelbundet schema för flera dagar i veckan i särskilda lokaler, på liknande sätt som daglig verksamhet. Detta för att skapa den trygghet och förutsägbarhet som krävs av en stor del av målgruppen. Kostnaden för att delta ska heller inte utgöra ett hinder, med tanke på målgruppens ekonomiska situation.
Ett samarbete med pensionärsorganisationer och äldreomsorgens fritidsverksamhet behöver också utvecklas för att möta behov hos äldre inom LSS.

Miljöpartiet yrkar att
- Linköpings kommun erbjuder en anpassad form av daglig verksamhet till personer över 65 år med LSS-beslut.

Birgitta Rydhagen

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: